PRAEMIANDO INCITAT - NAGRADZAJĄC ZACHĘCASZ - REWARDING STIMULATE

Damy i Kawalerowie Federacji

Artur Jan Sitko
Ksiądz
Sebastian Ciborowski Repr.
Prezes Stowarzyszenia
ratownik, instruktor pływania/narciarstwa
Andrzej Feliks Szkoda U.Pres.
Prezydent Rządu Federacji
Płk Wojsk Radiolokacyjnych
Wydarzenia

Konstytucja Federacji

FEDERACJA PRAEMIANDO INCITAT

KONSTYTUCJA z dnia 04.05.2015r

I.                  Preambuła

Pamiętając, iż otwartość Federacji na różne środowiska społeczne, jak również na inne Ordery i Zakony Rycerskie, to kontynuacja woli Juliusza Nowiny Sokolnickiego, który  w roku  1979 reaktywował Order Świętego Stanisława. 

Przyjaciele, Damy i Kawalerowie, razem, w 250 letnią rocznicę powołania Orderu Świętego Stanisława przez Stanisława Augusta Poniatowskiego Króla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tworzymy tę Federacje organizacji i ludzi, którzy wierzą w idee PRAEMIANDO INCITAT, pamiętając iż obok nagradzania zasług dla społeczeństwa i ludzi, jednoczenie nagradzać działających wg zasad. Federacja ma jednać, postawy szlachetne pokazywać a nagradzając zachęcać do czynów Wielkich dla społeczeństwa i ojczyzny potrzebnych. Honor, rycerstwo, pomoc bliźniemu, a przy tym skromność, uczciwość, i prawda są naszymi drogami. Niech dzisiejsza praca na kolejne wiele lat wystarczy, niech Federacja będzie nad podziałami i osobistymi urazami. 

 

 

II.              Postanowienia ogólne

A.               FEDERACJA PRAEMIANDO INCITAT jest dobrowolnym, suwerennym, trwałym Związkiem Stowarzyszeń, działającym na podstawie Konstytucji RP, przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

B.               Federacja posiada osobowość prawną. Siedzibą władz Federacji jest miasto Pisz.

C.                Dla realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działania na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

D.               Przynależność do Federacji nie może naruszać i ograniczać statutowych celów i form działalności Członków Federacji

E.                Działalność Federacji jest oparta na pracy społecznej Kawalerów Federacji. Dla realizacji celów statutowych, Federacja może zatrudniać pracowników, którymi mogą być również członkowie władz Federacji.

F.                Federacja, na mocy Uchwały Kongresu Federacji, może należeć do organizacji międzynarodowych oraz zawierać porozumienia z organizacjami społecznymi w kraju i za granicą, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim oraz nie naruszają zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

III.           Cele Federacji

A.               Nagradzając Zachęcać

B.               Działalność charytatywna

C.                Wspieranie działalności charytatywnej

D.               Platforma współpracy krajowej i zagranicznej Członków Federacji

E.                Nagradzanie osób wybitnych, organizacja konkursów  

F.                Podtrzymywanie ducha rycerskości, wzajemnego poszanowania i honoru.

G.               Koordynowanie i wspieranie działalności statutowej oraz programowej Członków Federacji

H.                           Reprezentowanie interesów Członków Federacji wobec władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej

I.                              Reprezentowanie interesów Członków Federacji w wielostronnych i dwustronnych kontaktach międzynarodowych

J.                  Cele statutowe Federacja realizuje poprzez:

1.               Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć organizacyjnych i prawnych w zakresie integracji Członków Federacji i Kawalerów Federacji

2.               Podejmowanie i realizowanie zadań wynikających z uczestnictwa Federacji w międzynarodowych przedsięwzięciach.

3.               Współpracę i współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.

4.               Opiniowanie projektów aktów normatywnych.

5.               Nobilitacje do stanu szlacheckiego zasłużonych Kawalerów Federacji

6.               Uczestniczenie w konferencjach, zjazdach, naradach oraz uroczystościach i imprezach organizowanych przez organizacje krajowe i międzynarodowe i ich organizacja

IV.           Członkowie Federacji

A.               Nowy Członek

1.               Członkami Federacji mogą być Stowarzyszenia i inne osoby prawne z tym, że osoby prawne mające cele zarobkowe lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej mogą być członkami wspierającymi. 

2.               Kandydat na Członka Federacji składa Wniosek o przyjęcie do Marszałka Kongresu.

3.               Wniosek zawiera:

a)               dokumenty rejestrowe, spis personalny

b)              informacje o Reprezentancie

c)               pozytywną opinie jednego z aktualnych Członków Federacji

d)              prawomocną Uchwałę o wstąpieniu do Federacji, wystawioną przez ciało upoważnione do podejmowania takich decyzji wg wzoru zaakceptowanego przez Marszałka Federacji

4.               Decyzje o przyjęciu nowego Członka Federacji podejmuje Kongres na najbliższym posiedzeniu. Wymagana jest Uchwała Kongresu  w trybie Nadzwyczajnym.

5.               Prawa Członka Federacji uzyskuje Wnioskujący: po okresie 3 miesięcy do dnia podjęcia Uchwały Kongresu akceptującej Wniosek i uzyskania statusu Kawalera Federacji przez Reprezentanta.

B.               Prawa Członka

1.               Członek Federacji reprezentowany jest w Federacji poprzez jednego Reprezentanta. Reprezentant ma wpływ na działanie i kształt Federacji

2.               Zmianę Reprezentanta dokonuje wg swojej potrzeby, nie częściej niż co 3 miesiące. Informacje przyjmuje Marszałek.

3.               Poprzez Reprezentanta Członek Federacji deklaruje kolejne osoby na Kawalerów Federacji.  Deklaracje na właściwym druku przyjmuje Marszałek Federacji. Osoby te stają się Kawalerami Federacji po złożeniu uroczystej przysięgi.   

C.                Członkostwo ustaje wskutek:

1.               własnego wniosku podjętego przez właściwy Organ Członka Federacji

2.               Uchwały Kongresu  w trybie Nadzwyczajnym na wniosek 66% Reprezentantów

3.               złamania przepisów niniejszego Statutu

4.               braku Kawalerów Federacji i Reprezentanta przez okres 2 lat

5.               o usunięciu informuje Marszałek. Członkostwo ustaje po okresie 3 miesięcy od dnia decyzji o usunięciu.

6.               Wyłączenie ze struktur Federacji oznacza utratę wszystkich praw przez Członka Federacji. Utratę praw i zniesienie statutu Kawalera Federacji przez osoby wprowadzone przez Reprezentantów Członka.

V.               Kawalerowie Federacji

A.               Kawaler

1.               Kawalerem lub Damą(żeńska forma zwrotu) Federacji mogą zostać osoby, które ukończyły 25 lat i nie są karane sądownie.

2.               Kawaler Federacji to osoba, która złoży uroczystą przysięgę dotyczącą przestrzegania zapisów Statutu  Federacji w obecności Prezydenta i Marszałka. Szczegóły zaprzysiężenia reguluje oddzielny Regulamin.

3.               Koszty zaprzysiężenia Kawalera Federacji ponosi Kawaler Federacji wprowadzający.

4.               Status Kawalera Federacji zawieszony jest za brak opłat składek lub brak działalności charytatywnej. Co roku 31.01 Marszałek sprawdza składki i prace. Braki powodują zawieszenie na rok. W przypadku osób pełniących Funkcje w Federacji zawieszenie oznacza całkowitą rezygnacje z funkcji.

5.               Odwieszenie w prawach Kawalera możliwe jest po nadrobieniu zaległości w pracach i uregulowaniu składek.

B.               Prawa Kawalera

1.               Zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Federacji

2.               Brania udziału w pracach statutowych organów

3.               Otrzymanie tytułu szlacheckiego lub jego podwyższenia za wybitne zasługi dla Ojczyzny i Federacji

4.               W ramach działalności charytatywnej Kawalerom przysługują następujące uprawniania:

a)              Żądania wsparcia i współpracy ze strony innych Kawalerów Federacji – w granicach posiadanych przez nich możliwości i kompetencji

b)              Występowania do innych osób, które wspierają Federacje i współdziałanie z nimi

c)               Występowania do Prezydenta Federacji, Radców, Marszałka i innych organów reprezentujących Federacje we właściwym trybie z inicjatywami na pozyskanie wartościowych osób popierających cele Federacji

d)              Pozyskiwania środków finansowych od osób

e)              Promocji Federacji oraz asystowanie w zakresie organizacji wystaw, seminariów, pokazów lub wykładów, które zwiększają potencjał Federacji

f)                Udziału w szkoleniach i innych formach edukacyjnych pozwalających na rozwijanie potrzebnych dla Federacji umiejętności i pozyskanie niezbędnej wiedzy

g)              Uczestnictwa we wszystkich innych akcjach nakierowanych na osiąganie określonych celów charytatywnych

C.                Obowiązki Kawalera

1.               Kawaler jest zobowiązany do działalności charytatywnej raz na pół roku pod auspicjami Federacji.

2.               Kawaler jest zobowiązany do opłaty składek, w całości do 30.01 danego roku lub w 2 ratach pierwsza do 30.01, druga do końca czerwca.

3.               Brać czynny udział w realizacji statutowych celów i zadań

4.               Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Federacji

5.               Dochować tajemnicy Federacji

6.               Postępować zgodnie z etyką i etykietą, zachowywać się honorowo

7.               Poddawać się kontroli i nadzorowi władz statutowych Federacji

D.               Status Kawalera ustaje wskutek:

1.               z chwilą wyłączenia ze struktur Członka Federacji

2.               z chwilą odłączenia się Członka Federacji z Federacji

3.               3 letniego ciągłego okresu zawieszenia

4.               dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie

5.               śmierci członka

6.               wykluczenie jest najwyższą karą zastosowaną wobec Kawalerów Federacji i powinno być stosowane w wyjątkowych sytuacjach. Osoba prawomocnie wykluczona z Federacji jest: w trybie natychmiastowym pozbawiana wszystkich praw i przywilejów przyznawanych przez Federacje; Nie może już nadal nosić insygniów Federacji; Nie może również reprezentować Federacji w żadnej sytuacji.

7.               Powodem wykluczenia z Federacji mogą być w szczególności:

a)              samozwańcze próby uzurpacji funkcji Prezydenta, Marszałka, Radcy lub innych funkcji w Federacji

b)               próby obalenia porządku prawnego Federacji

c)                szerzenie propagandy szkodzącej Federacji

d)               niegodne zachowanie w trakcie noszenia insygniów Federacji

e)               popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako Kawalera Federacji , albo godzi w dobre imię Federacji

f)                złamanie zapisów Statutu Federacji i Regulaminów

g)              kłamstwa  i oszczerstwa w stosunku do innych Kawalerów Federacji

8.               Kawaler Federacji obwiniony o którekolwiek z czynów, o których mowa w pkt. 7, decyzją  Sądu Federacji może być ukarany:

a)               Upomnieniem pisemnym;

b)               Publiczną naganą,

c)                Czasowym zawieszeniem w prawach Kawalera Federacji;

d)               Wykluczeniem z Federacji.

9.               Decyzja Sądu Federacji jest ostateczna.

VI.           Założyciele Federacji

A.               Założyciele Federacji to organizacje, które powołały Federacje do istnienia.

B.               Reprezentanci Członków Założycieli Federacji wybierają Prezydenta, w Trybie Nadzwyczajnym. Kadencja trwa 4 lata.

C.                Zmiana punktów tego rozdziału (tj. Założyciele Federacji) przez Kongres wymaga zgody 100% Reprezentantów przy obecności 100% Reprezentantów

D.               Gdy w Federacji zostanie tylko jeden Założyciel Federacji lub będzie ich brak,  punkt A i B i C są nie ważne a Prezydenta wybiera się jak Marszałka.

E.                Organizacje założycielskie Federacji to:

1.               Polska Fundacja Technologiczna Ryś

2.               Stowarzyszenie "roZruSZnik" przy ZSZ w Piszu

3.               Klub Honorowych Dawców Krwi - PCK „STRAŻAK” przy Zarządzie Miejsko-Gminnym ZOSP R.P. w Błoniu..

4.               Stowarzyszenie Kobieta na Plus

VII.        Władze Federacji

A.               Regulują działalność Federacji:

1.               Statut

2.               Regulaminy

3.               Uchwały Kongresu

B.               Działalnością Federacji kierują jej Władze, są nimi:

1.               Kongres Federacji

2.               Zarząd Federacji

3.               Straż Federacji

4.               Sąd Federacji

C.                Federację reprezentuje Prezydent Federacji.

D.               Oświadczenia woli w imieniu Federacji składają Prezydent i Marszałek lub wyznaczeni pełnomocnicy, jeden reprezentujący Prezydenta, jeden reprezentujący Marszałka.

E.                Nie można łączyć funkcji w Federacji tj.: Reprezentanta,  Prezydenta, Radcy, Sędziego, Strażnika, dotyczy również Zastępców w Zarządzie

F.                Tylko Kawalerowie Federacji mogą pełnić funkcje w Federacji

G.               Prezydent, Radca, Marszałek, Sędzia, Strażnik, mogą pełnić Funkcje maksymalnie 8 lat, nie dotyczy Zastępców w Zarządzie  

H.               Po przyjęciu nowej Funkcji w Federacji następuje natychmiastowa rezygnacja z poprzedniej

VIII.    Kongres Federacji

A.               Najwyższą władzą Federacji jest Kongres Federacji.

B.               Kongres w trybie Nadzwyczajnym wprowadza zmiany w Statucie i Regulaminach. Nie dotyczy rozdziału Założyciele Federacji.

C.                Kongres zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok

D.               Kongres składa się z Reprezentantów członków zwykłych Federacji

E.                Kongres wybiera Marszałka Kongresu, który przewodniczy pracom Kongresu i reprezentuje Kongres na zewnątrz. Kadencja trwa 4 lata

F.                posiedzenia Kongresu zwołuje Marszałek z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 50% Reprezentantów

G.               O terminie i miejscu obrad Kongresu, Marszałek  zawiadamia co najmniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia Kongresu

H.               7 dni przed planowanymi obradami  Kongresu, Prezydent i Reprezentanci przesyłają Marszałkowi projekty Uchwał. 5 dni przed Kongresem Marszałek rozsyła Projekty wszystkim Reprezentantom i Prezydentowi oraz porządek obrad Kongresu.

I.                  Kongres podejmuje decyzje w trybie:

1.               Zwyczajnym, tj. przy obecności w trakcie głosowania minimum 50% Reprezentantów i zgodzie  minimum 51%

2.               Nadzwyczajnym, tj. przy obecności w trakcie głosowania minimum 75% Reprezentantów i zgodzie  minimum 85%

J.                  Kongres obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu

K.                Prezydent proponuje projekty  Uchwał Kongresu Federacji. Kongres w trybie Zwykłym przeprowadza głosowanie.  

L.                Reprezentant proponuje projekty  Uchwał Kongresu Federacji, akceptacja Uchwały wymaga głosowania w trybie Nadzwyczajnym

M.             Głosowania nad regulacjami Federacji są jawne,

N.               Głosowania Personalne są jawne, pod warunkiem, że żaden z Reprezentantów nie zgłosi wniosku utajnienia wyborów. W takim przypadku Marszałek zarządza tajne  głosowanie.

O.               W przypadku braku Marszałka lub jego Zastępców, spotkanie Kongresu prowadzi Senior Reprezentant.

P.                W przypadkach uzasadnionych, Reprezentant może scedować swój głos na inną osobę, jedna osoba może mieć tylko jeden scedowany głos

Q.               Uchwały Kongresu łamiące zapisy Statutu są nie ważne

R.               Kongres może przyjąć Uchwałę Kongresu z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych:

1.               dotyczy tylko Uchwał na wniosek Zarządu

2.               dotyczy tylko głosowań jawnych i jest jawne

3.               Marszałek jest odpowiedzialny za dostarczenie Projektu Uchwały do wszystkich Reprezentantów

4.               brak zgody na procedowanie teleinformatyczne danego Projektu Uchwały przez 20% Reprezentantów, oznacza przesunięcie procedowania Uchwały na najbliższy Kongres

5.               czas podejmowania decyzji to 7 dni kalendarzowych

6.               brak  głosu w wyznaczonym czasie oznacza wstrzymanie się od głosu

7.               zakłócenie techniczne w oddaniu głosu rozpoczyna procedurę  głosowania na nowo

8.               zakłada się 100% frekwencje

9.               sposób prowadzenia głosowania uszczegóławia Regulamin

S.                 Członkom wspierającym przysługuje:

1.               prawo uczestniczenia w posiedzeniach Kongresu jako doradcy

2.               zgłaszanie wniosków do Marszałka dotyczących działalności Federacji

IX.           Zarząd Federacji

A.               Zarząd kieruje działalnością Federacji między Kongresami Federacji

B.               Do kompetencji Zarządu Federacji należy: 

1.               realizacja programu Federacji oraz Uchwał Kongresu Federacji

2.               rozporządzenie budżetem Federacji w tym ustalanie wysokości składki dla Członków Federacji i Kawalerów Federacji

3.               zawieranie umów i porozumień z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

4.               składanie sprawozdań ze swojej działalności oraz przedstawianie wniosków na Kongresie Federacji

5.                przygotowywanie projektów Uchwał Kongresu Federacji

6.               zarządzanie majątkiem i funduszem Federacji

7.                przedstawianie zadań i problemów Federacji właściwym organom władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym instytucjom, również międzynarodowym

8.               proponowanie Projektów Uchwał Kongresu dotyczących decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

C.                Zarząd Federacji pracuje na podstawie Regulaminu, jednakże podstawowa ścieżka decyzji przedstawia się następująco:

1.                Urząd Radcy przygotowuje Projekt Uchwały Kongresu Federacji

2.               Prezydent akceptuje, odrzuca lub nakazuje wnieść poprawki

3.               podpisany przez Prezydenta Projekt Uchwały rozpatrywany jest przez Kongres Federacji.  Kongres może uchwałę przyjąć lub  odrzucić.

4.               Przyjęta Uchwała przekazywana jest do realizacji przez Urząd Radcy przygotowujący Projekt

D.               Zarząd Federacji składa się od 2 do 12 osób:

1.               Prezydenta Federacji

2.               Marszałka Kongresu drugiej osoby w Federacji

3.               Członków Zarządu to jest Radców Federacji

E.                Radca Federacji

1.               Urząd Radcy powołany jest w celu pełnienia określonych zadań w Federacji.

2.               Kompetencje Urzędów Radców nie mogą się pokrywać

3.               Radca Federacji kieruje Urzędem Radcy

4.               Zarząd Federacji tworzy Urząd Radcy a następnie powoływani są Radcy

5.               Urząd Radcy powoływany i likwidowany jest w trybie Uchwały Kongresu. Uchwała powołująca zawiera Regulamin Urzędu w tym określa zakres działalności i  odpowiedzialności Urzędu Radcy

6.                Kawaler Federacji zostaje powołany na Funkcje Radcy Federacji przez Prezydenta Federacji

F.                Prezydent Federacji, Marszałek Federacji, Radca Federacji, mogą tworzyć Biuro do realizacji określonych celów.

G.               Osoby zasiadające w Zarządzie mogą wyznaczyć jednego zastępcę. Zastępca posiada odpowiednie pełnomocnictwo i jest traktowany jak osoba, którą zastępuje w całym zakresie Statutu.

H.               Prezydent Federacji (nie dotyczy Zastępcy):

1.               zwolniony jest z obowiązku opłacania składek i prac charytatywnych

2.               otrzymuje zwrot kosztów związanych z udziałem w imprezach  Federacji, zaakceptowanych przez Marszałka Federacji

I.                  Prezydent Federacji za zgodą Marszałka Kongresu powołuje przedstawiciela Federacji na danym terytorium.  Odwołać Ambasadora Federacji może Prezydent Federacji lub Kongres w trybie zwyczajnym, również z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, zawsze głosowanie jawne. Przed powołaniem pierwszego Ambasadora, Kongres uchwala stosowny Regulamin.

X.               Sąd Federacji

A.               Sąd Federacji, składa się od 3 do 5 Sędziów. Jednego przedstawiciela wyznacza Prezydent, jednego wyznacza Marszałek, pozostałe osoby wybierane są przez Kongres

B.               Zmiana składu przedstawicieli w Sądzie możliwa jest w dowolnym momencie, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

C.                Sąd Federacji uprawniony jest w okresie między Kongresami do wykładni postanowień Statutu

D.               Sąd Federacji uprawniony jest do rozstrzygania sporów między Członkami Federacji oraz Kawalerami Federacji

E.                Sąd Federacji uprawniony jest do uchylania uchwał Kongresu sprzecznych z przepisami prawa i Statutu

F.                Sąd Federacji podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, z wyjątkiem decyzji o wykluczeniu Kawalera Federacji, te muszą mieć akceptacje 75% składu

G.               Sąd Federacji po złożeniu wniosku ma 3 tygodnie na wyznaczenie rozprawy

H.               W rozprawie biorą udział wszystkie strony konfliktu lub ich przedstawiciele. Dopuszcza się formułę telekonferencji. Zawiadomienie stron może być w formie elektronicznej, zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem i zawsze potwierdzonej.

XI.           Straż Federacji

A.               Straż Federacji jest najwyższym organem kontrolnym Federacji. Składa się od 3 do 5 Strażników. Jednego przedstawiciela wyznacza Prezydent, jednego wyznacza Marszałek, pozostałe osoby wybierane są przez Kongres.

B.               Zmiana składu przedstawicieli Straży możliwa jest w dowolnym momencie, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

C.                Kompetencje: 

1.               sporządzanie informacji finansowych (sprawozdań)

2.               przeprowadzanie okresowych kontroli statutowych i gospodarczej działalności Federacji i jej władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi

3.               składanie sprawozdań Kongresowi oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta, Marszałka, Radców

4.               członkowie Straży Federacji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu władz Federacji z głosem doradczym.

D.               Straż Federacji nadzoruje bezpieczeństwo imprez Federacji

E.                Straż Federacji przyjmuje skargi dotyczące łamania Statutu i w przypadku uzasadnionych wniosków oraz po przeprowadzeniu wewnętrznego śledztwa kieruje sprawę do Sądu Federacji   

XII.        Znaki Federacji

A.               Federacja posiada logo i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

B.               Członkowie Federacji mogą używać obok własnego logo, również logo Federacji.

C.                Kawalerowie Federacji, mają prawo nosić odznaki organizacyjne Federacji. 

D.               Koszty nadawanych odznaczeń ponosi Kawaler Federacji lub Reprezentant wnioskujący. 

E.                Odznaki powoływane są w trybie Uchwały Kongresu, łącznie z Regulaminem

F.                Każda odznaka ma Kapitułę. Zasady działania Kapituły reguluje Regulamin odznaki

G.               Kapituła odznaki, składa się co najmniej z 3 osób. Jednego przedstawiciela wyznacza Prezydent, jednego wyznacza Marszałek, pozostałe osoby wybierane są przez Kongres.  

H.               Zmiana składu przedstawicieli w Kapitule możliwa jest w dowolnym momencie, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 

I.                  Pod dokumentami przyznającymi odznakę, podpisuje się Prezydent, Marszałek oraz Przewodniczący Kapituły.

J.                  Kawaler Federacji może być tylko jednym Przewodniczącym Kapituły.

XIII.    Majątek Federacji

A.               Majątek Federacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Federację.

B.               Środki na realizację celów Federacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1.                darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,

2.                dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

3.                 dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

4.                 odsetek i depozytów bankowych

5.                dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

C.                Darczyńca, przekazując Federacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Federacji. Zarząd Federacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Federacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Federacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

D.               Federacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1.                udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do Osób Funkcyjnych Federacji tj.: członków Zarządu Federacji, członków Kongresu, Sądu Federacji, Straży Federacji, innych osób pełniących istotne funkcje Federacji  lub pracowników Federacji  oraz osób, z którymi wyżej wymienione osoby lub pracownicy Federacji   pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2.                przekazywaniu majątku Federacji na rzecz Osób Funkcyjnych Federacji  lub pracowników Federacji  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.                wykorzystywaniu majątku na rzecz Osób Funkcyjnych Federacji lub pracowników Federacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Federacji

4.                 zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Osoby Funkcyjne Federacji lub pracownicy Federacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

E.                Federacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

F.                Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

XIV.     Postanowienia Końcowe

A.               Uchwałę w sprawie rozwiązania Federacji i wykorzystania jej dorobku oraz majątku podejmuje Kongres Federacji większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

B.                Postanowienia uchwały, o której mowa w ust. A. mogą być zaskarżone do właściwego sądu powszechnego.

C.                Statut Federacji wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu Federacji

Autor: Marcin Kwiatkowski
Data dodania: 2015-05-08

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby wziąć udział w dyskusji